bkaounas

Entrou: 11 de jul. de 2018 Última vez ativo: 08 de jul. de 2024 iNaturalist Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ονοματεπώνυμο: Βασίλης Καουνάς
Όνομα πατέρα: Κωνσταντίνος
Όνομα μητέρας: Ελευθερία
Ημερομηνία γέννησης: 25 Οκτωβρίου 1974
Τόπος γέννησης: Βόλος
Τόπος καταγωγής: Ζαγορά Πηλίου
Τόπος διαμονής: Αρτέμιδα Αττικής
Αποφοίτησα από το Πολυμέρειο γενικό λύκειο Ζαγοράς το 1992.
Πτυχίο Δασοπονίας το 1998, στο ΤΕΙ Καρδίτσας. Πτυχιακή εργασία «Καταγραφή της μυκοχλωρίδας στη Ζαγορά Πηλίου». Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο Δασοπροστασίας και συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Η μυκοριζική συμβίωση στη Μαύρη Πεύκη».
Από το 1999 – 2000 εργάστηκα ως εποχικός Δασοπόνος στο Δασαρχείων Μεγάρων.
Εργάζομαι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από το 2001. Αυτή την στιγμή ανήκω στην δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με το βαθμό του Πυρονόμου.
Ιδρυτικό μέλος των παρακάτω συλλόγων. Μανιταρόφιλοι Μεσογαίας 2009, Αντιπρόεδρος. Μανιταρόφιλων Ελλάδας 2012 (Greek Mushroom Society), μέλος.
Παρακολούθηση της παρουσίασης του προγράμματος MYCOTICON στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 08-09 Ιουλίου 2013.

Δημοσιευμένες εργασίες

Ruhlandiella berolinensis, Genabea cerebriformis, Helvella astieri: Tre rarissime specie raccolte in Grecia. C. Agnello, Vasileios Kaounas. Micologia e Vegetazione Mediterranea. 25 (2): 129-140. 2010.

First molecular data on Delastria rosea, Fischerula macrospora and Hydnocystis piligera. P. Alvarado, G. Moreno, J.L. Manjon, C. Gelpi, V. Kaounas,
G. Konstantinidis, G. S. Barseghyan & G. Venturella. Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid. 35: 31-37. 2011.

New data on hypogeous fungi from Greece with special reference to Wakefieldia macrospora (Hymenogastraceae, Agaricales) and Geopora clausa (Pyronemataceae, Pezizales). V. Kaounas, B. Assyov & P. Alvarado. MYCOLOGIA BALCANICA 8: 105-113. 2011.

Tuber asa and T. gennadii. A close morphological study of two species often confused in the past with a brief historical bibliographic summary. C. Agnello, V. Kaounas. Ascomycete.org, 3 (4) : 65-74. 2011.

On the occurrence of the truffle-like fungus Stephensia bombycina (Ascomycota,
Pyrenemataceae) in Bulgaria and Greece. M. Gyosheva, G. Konstantinidis, B. Assyov, V. Kaounas. Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 65, No 4. 479-482. 2012.

Elaphomyces muricatus and Fischerula macrospora, two interesting hypogeous fungi from Greece. G. Konstantinidis, V. Kaounas. Ascomycete.org, 4 (5) : 95-98.2012.

Three new species of the genus Helvella for Greece. Vasileios Kaounas. Mycologia Montenegrina. XVI. 61-70. 2013.

Hydnotrya tulasnei and Mattirolomyces terfezioides (Pezizales) two hypogeous fungi that rarely appear in Greece. G. Konstantinidis, V. Kaounas. Ascomycete.org, 6 (1) : 1-4. 2014.

Species diversity of Genea (Ascomycota, Pezizales) in Europe. Pablo Alvarado, Julio Cabero, Gabrieal Moreno, Zoltan Bratek, Nicolas Van Vooren, Vasileios Kaounas, Giorgos Konstantinidis, Carlo Agnello, Zsolt Merenyi, Matthew E. Smith. Ascomycete.org, 6 (3) : 41-51. 2014.

Urnula mediterranea (Pezizales), a rare species, recorded in Greece. Vasileios Kaounas, Triantafyllos Tsampazis, Carlo Agnello. Ascomycete.org, 7 (2) : 97-100. 2015.

Barssia hellenica sp. nov. (Ascomycota, Pezizales), a new hypogeous species from Greece. Kaounas V., Agnello C., Alvarado P., Slavova M. Ascomycete.org, 7 (5): 213-219. 2015.

Two new Terfezia species from Southern Europe. Juan-Julian Bordallo, Antonio Rodriguez, Vasileios Kaounas, Francisco Camello, Mario Honrubia & Asuncion Morte. Phytotaxa 230 (3): 239–249. 2015.

Contribution of five interesting species to knowledge of fungal diversity in Greek. V. Kaounas, D. Sofronis and M. Gkilas. Mycologia. Montenegrina. XVIII. 61-73. 2015.

Genea cephalonicae sp. nov. (Ascomycota, Pezizales), a new hypogeous species from Greece. V. Kaounas, C. Agnello, P. Alvarado. Ascomycete.org, 8 (3): 105-110. 2016.

Diversity of macrofungi in the Greek islands of Lesvos and Agios Efstratios, NE Aegean Sea. D. Dimou, E. Polemis, G. Konstantinidis, V. Kaounas and G. Zervakis. Nova Hedwigia Vol. 102. 3-4, 439-475. 2016.

Seven interesting basidiomycetes recorded in Greece for the first time.Vasileios Kaounas, George Konstantinidis, Dimitrios Sofronis, Michael Gkilas & Linos Kottis. Mycologia Montenegrina.. XIX(2016): 97-112. 2016.

Phylogenetic overview of the genus Genea (Pezizales, Ascomycota) with an emphasis on European taxa. Mycologia, 108(2), Pablo Alvarado, Julio Cabero, Gabriel Moreno, Zoltán Bratek, Nicolas van Vooren, Vasileios Kaounas, Giorgos Konstantinidis, Carlo Agnello, Zsolt Merényi, Matthew E. Smith, Alfredo Vizzini, James M. Trappe. Mycologia, 108(2)., pp. 441–456. 2016.

Genea gorii, una nuova specie dell’Italia meridionale. Carlo Agnello, Vasileios Kaounas, Pablo Alvarado, Arturo Baglivo. Rivista di Micologia. 59 (3): 195-205, 2016.

Barssia peyronelii comb. nov. (Pezizales) for the old Mattirolo’s species Stephensia peyronelii. Carlo Agnello, Vasileios Kaounas. Ascomycete.org, 9 (1): 1-5. 2017.

Phylogenetic studies in Genabea, Myrmecocystis and related genera. Pablo Alvarado, Rosanne Healy, Gabriel Moreno, Julio Cabero, Markus Scholler, Anja Schneider, Alfredo Vizzini, Vasileios Kaounas, Josep María Vidal, Gunnar Hensel, Enrique Rubio, Alija Mujic & Matthew E. Smith. Mycologia. Mar-Apr. 110(2):401-418. 2018.

Tuber pulchrosporum sp. nov., a black truffle of the Aestivum clade (Tuberaceae, Pezizales) from the Balkan peninsula. Elias Polemis, Georgios Konstantinidis, Vassiliki Fryssouli, Monica Slavova, Triantafyllos Tsampazis, Vasileios Nakas, Boris Assyov, Vasileios Kaounas, Georgios I. Zervakis. Mycokeys 47: 35-51. 2019.

A phylogenetic and taxonomic revision of sequestrate Russulaceae in Mediterranean and temperate Europe. J.M. Vidal, P. Alvarado, M. Loizides, G. Konstantinidis, P. Chachuła, P. Mleczko, G. Moreno, A. Vizzini, M. Krakhmalnyi, A. Paz, J. Cabero, V. Kaounas, M. Slavova, B. Moreno-Arroyo, J. Llistosella. Persoonia 42: 127–185. 2019.

Edible below ground fungal fruitbodies in Greece. Vasileios Kaounas. Incredible. Theme: 8 - Development of new products and derivatives. Position in the Value Change: Forestry. Factsheet type: Research. 2020.

Paratricharina confusa sp. nov. and Hellenicoscyphus hyalotrichus gen. and sp. nov., two new tricharinoid discomycetes (Pezizales) from the Mediterranean basin. Uwe Lindemann, Francisco Javier Valencia, Vasileios Kaounas, Volker Kummer, Nicolas Van Vooren. Ascomycete.org, 14 (2) : 67–79. 2022.

Συμμετοχή σε εργασίες

Appunti di studio su Plectania melastoma. Carlo Agnello and Matteo Carbone. Rivista di Micologia. 4: 315-337. 2011.

Comparison between Tuber gennadii and T. oligospermum lineages reveals the existence of the new species T. cistophilum (Tuberaceae, Pezizales). P. Alvarado, G. Moreno, J. Manjón. Mycologia. 104(4):894-910 2012.

Collections of Tuber macrosporum from the Balkan Peninsula (Bulgaria and Greece)
M. Gyosheva, B. Assyov, G. Konstantinidis, D. Stoykov. Ascomycete.org, 4 (4) : 75-78. 2012.
Helvella semiobruta: rivalutazione di una specie mediterranea. Mario Filippa, Giorgio Baiano, Arturo Baglivo, Carlo Agnello. Rivista di Micologia. 3: 195-210. 2013.

Contrasted Genetic Diversity, Relevance of Climate and Host Plants, and Comments on the Taxonomic Problems of the Genus Picoa (Pyronemataceae, Pezizales). Fatima El-Houaria Zitouni-Haouar, Pablo Alvarad, Imed Sbissi, Abdellatif Boudabous, Zohra Fortas, Gabriel Moreno, José Luis Manjón, Maher Gtari. PLOS ONE. DOI:10.1371/journal.pone.0138513 September 21, 2015.

Lindemann U, Vega M, Alvarado P.: Revision of the genus Kotlabaea: K. deformis, K. delectans and K. benkertii. Zeitschrift für Mykologie 81/2: 373-402. 2015.

Preliminary phylogenetic and morphological studies in the Plectania melastoma lineage (Ascomycota, Pezizales). Matteo Carbone, Michael Loizides, Pablo Alvarado. Ascomycete.org, 7 (1): 23-29. 2015.

The genus Elaphomyces (Ascomycota, Eurotiales) a ribosomal DNA-based phylogeny and revised systematics of European‘deer truffles’. A. Paz, J.-M. Bellanger, C. Lavoise, A. Molia, M. Ławrynowicz, E. Larsson, I.O. Ibarguren, M. Jeppson, T. Læssøe, M. Sauve, F. Richard, P.-A. Moreau. Persoonia 38: 197–239. 2017.

Taxonomic divergence of the green naked-stipe members of the genus Microglossum (Helotiales). Viktor Kučera, Pavel Lizoň & Michal Tomšovský. Micologia. 109(1):46-54. 2017.

Phylogenetic and morphological studies in Otidea alutacea and O. bufonia clades (Pezizales), with the new species Otidea adorniae. Matteo Carbone, Carlo Agnello, Ivona Kautmanova, Zai-Wei Ge, Pablo Alvarado. Ascomycete.org, 11 (4) : 117–126. 2019.

Plectania harnischii, a new North American species of the Plectania melastoma lineage (Pezizales, Sarcosomataceae). Matteo Carbone, Carlo Agnello, Andrew Parker, Pablo Alvarado. Ascomycete.org, 13 (6) : 217–226. 2021.

Emendation of the genus Tricharina (Pezizales) based on phylogenetic, morphological and ecological data. Part 3. New type studies and description of two new species. Uwe Lindemann, Nicolas Van Vooren. Ascomycete.org, 14 (4-5) : 185–204. 2022.

Citizen science and research on mushroom diversity: new reports of first records in Greece confirmed by DNA sequencing. Polemis E., FryssοuliV., Konstantinidis G., Sofronis D., Kaounas V., Kottis L. and Zervakis G.I. 9th Mikrobiokosmos. Athens.16-18 December. 2021.

Συνέδρια

ITS-rDNA sequence, host plant and soil pH are key to discovering new desert truffle species. Juan Julián Bordallo, Antonio Rodríguez, Justo Muñoz-Mohedano, Vasileios Kaounas, Francisco Camello and Asunción Morte. IWEMM8. Cahors France. 10-17 October. 2016.

Ectomycorrhizal macrofungi from habitats characterized by the presence of Holm oak (Quercus ilex) in Greece. E. Polemis, V. Kaounas, V. Fryssouli, V. Daskalopoylos and G. I. Zervakis. 7th Mikrobiokosmos. Athens. April. 2017.
Συμμετοχή στο 79° Comitato Scientifico Nazionale. Lecce – Italy. 07-11. Novembre 2018.

Taxonomic studies on the genus Entoloma (Basidiomycota) in Greece involving morphological and molecular approaches. E. Polemis, V. Fryssouli, L. Kottis, D. Sofronis, M. Gkilas, V. Kaounas, G. Konstantinidis and G.I. Zervakis. 8th Mikrobiokosmos. Athens. April 2019.

Anchored Hybrid Enrichment For Selective Genome-Level Phylogenetic Analysis of Fungaria Samples: The Tuber rufum clade as a case study. Arthur C. Grupe II, Alija Mujic, Michelle Jusino, Rosanne Healy, Greg Bonito, Bratek Zoltán, Bóna lilla, Akihiko Kinoshita, Li Fan, Bill Kaounas, Gonzalo Guevera, Jim Trappe, Matthew E. Smith. MSA Minneapolis USA. .. August 10-14 2019.

Preliminary reassessment of the diversity of Tuber spp. in Greece Vassileios Daskalopoulos, Elias Polemis, Vasileios Kaounas, Georgios Konstantinidis, Vassiliki Fryssouli, Vassili N. Kouvelis, Dimitrios M. Dimou & Georgios I. Zervakis. 1st International Conference on Botany and Mycology, Sofia, Bulgaria. 25–26 October 2021.

Αρθογραφία

Στο περιοδικό Μυκητολόγος, από το 3ο-8ο τεύχος. Κύπρος
Στο περιοδικό ΦύσηΌραμα, του Μουσείου Φυσικής ιστορίας και μανιταριών. Καλαμπάκα.
Σε διάφορες ιστοσελίδες, και εφημερίδες, με θέμα τα μανιτάρια και ειδικότερα, τα υπόγεια μανιτάρια.
Συμμετοχή σε πολλές εκπαιδευτικές αφίσες των Μανιταρόφιλων Ελλάδας και Μεσογαίας.
Συμμετοχή στο βιβλίο. Μανιτάρια – Φωτογραφικός οδηγός μανιταροσυλλέκτη. Γιώργος Κωνσταντινίδης. 2009.
Συμμετοχή στο βιβλίο. Μανιτάρια του Εθνικού πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Άγγελος Παπαδημητρίου. 2015.

Ομιλίες
Υπόγεια μανιτάρια της Ελλάδας. 4η Ηπειρώτικη Γιορτή Μανιταριού. Άνω πεδινά Ζαγορίου, 25-27 Μαίου 2012.
Τρούφες της Ελλάδας. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου. Κορινθίας. 15-16 Νοεμβρίου 2013.
Ημέρες γαστρονομίας. Εργαστήριο Τρουφογνωσίας και Τρουφογευσιγνωσίας στο Μουσείο Μπενάκη. Αθήνα. 24-26 Μαίου 2013.
Γνωριμία με τον κόσμο των μανιταριών στο Μαίναλο. Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Καστρίου. Βυτίνα. 30 Νοεμβρίου 2014.
Βασικά μαθήματα μανιταρογνωσίας. Στην 2η γιορτή Μανιταριού στη Μακρυράχη Πηλίου, 13 και 14 Οκτωβρίου 2018.

Σεμινάρια
«Διαχείριση ζωνών πρασίνου και περιαστικών δασικών εκτάσεων». 304 ωρών. 29 Μαρτίου ως 02 Ιουνίου 1999. DIDASK KEK. Αθήνα.
«Κτηματογραφήσεις γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών». 350 ωρών. 26 Απριλίου έως 02 Ιουλίου 1999. MASTER KEK. Αθήνα.
«Εισαγωγή στα GIS. (Με χρήση ARC/INFO)». 30 ωρών. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 30 Ιουνίου 2000. Αθήνα.

Ημερίδες
«Σύγχρονη Δασική Πράξη και Έρευνα στην Ελλάδα». Εθνικό ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. 23 Μαρτίου 1999. Αθήνα.
«Προστατευόμενες περιοχές και το δίκτυο NATURA 2000». 03 Ιουνίου 1999. Κηφισιά.
«Η συμβολή της Ρητίνευσης στη Διαχείριση – Προστασία των Πευκοδασών της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας». 30 Νοεμβρίου 1999. Μάνδρα Αττικής.
«Ενεργειακές δυνατότητες των δασών, ως παράγοντας προστασία τους». 21 Μαρτίου 2000. Αθήνα.
«Ελατοδάση Δυτικής Αττικής. «Γεράνεια Όρη». (Διαχείριση – Ανάπτυξη – Προστασία Περιβάλλοντος)». 28 Νοεμβρίου 2000. Μέγαρα.
«Δασοπονία με το βλέμμα στο μέλλον». 21 Μαρτίου 2016. Αθήνα.
«Γιορτή των Δασών». 21 Μαρτίου 2018. Αθήνα.
«Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση εντός περιοχών του Natura 2000». 27 Μαΐου 2021.
«Δασοπυρόσβεση στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας & αποκατάστασης του τοπίου». I.I.E.K. MASTER. 14 Σεπτεμβρίου 2021.
«Προκλήσεις και προοπτικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές». 17 Σεπτεμβρίου 2021.
«Πρόληψη και Διαχείριση των Αγροτοδασικών Πυρκαγιών υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης». 10 Νοεμβρίου 2022. Αθήνα.

View All